ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง

Land for Loan
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 โดยในปี 2566 การดำเนินงานทางด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำลังมีการปรับปรุงโครงสร้างและนโยบายเพื่อให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 จ่ายเมื่อไหร่  เป็นภาษีท้องถิ่นที่เก็บจากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท การปรับปรุงนี้มีเป้าหมายในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นธรรมต่อทุกกลุ่มสังคม นี่คือบทความที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2566 และการปรับปรุงที่เน้นไปที่การให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจมากขึ้น โดยเริ่มใช้บังคับครั้งแรกในปี 2562 ที่ผ่านมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2566 มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้าดังนี้

 1. อัตราภาษีลดลง 15% เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 2. ขยายระยะเวลาการชำระภาษีออกไป 2 เดือน จากเดิมกำหนดให้ชำระภายในเดือนเมษายน เป็นภายในเดือนมิถุนายน

ข้อดีของ Land for Loan โฉนดแลกเงิน อนุมัติง่าย!

📌 ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน

📌 อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

📌 มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง

📌 ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน

📌 เป็นนายทุนโดยตรง

📌 มีชื่อเสียงระดับประเทศ

📌 มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย

📌 มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล

ฐานภาษีของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คืออะไร

ฐานภาษีของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คืออะไร

ฐานภาษีของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่นำมาคำนวณเพื่อหาจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ ฐานภาษีของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 1. มูลค่าที่ดิน หมายถึง มูลค่าของที่ดินโดยคำนวณจากราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ ณ วันที่ 1 มกราคมของปีภาษีนั้นๆ
 2. มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง มูลค่าของสิ่งปลูกสร้างโดยคำนวณจากราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ ณ วันที่ 1 มกราคมของปีภาษีนั้นๆ

มูลค่าที่ดินและมูลค่าสิ่งปลูกสร้างนำมาคำนวณหาฐานภาษีรวม ดังนี้

ฐานภาษี = มูลค่าที่ดิน + มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง

ตัวอย่างเช่น

นายสมชายมีที่ดิน 1 แปลง มูลค่าประเมินที่ดิน 1 ล้านบาท และปลูกบ้านพักอาศัย 1 หลัง มูลค่าประเมินสิ่งปลูกสร้าง 5 ล้านบาท

ฐานภาษี = 1 ล้านบาท + 5 ล้านบาท

= 6 ล้านบาท

ดังนั้น นายสมชายจึงต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา 0.02% ของฐานภาษีรวม 6 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท

ดังนั้น ในการดูว่าใครเป็นผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะต้องพิจารณาจาก 2 ปัจจัย ดังนี้

 1. เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจากหน่วยงานของรัฐหรือจากผู้อื่น โดยสามารถตรวจสอบได้จากหลักฐานการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการจดทะเบียนอาคารชุด เป็นต้น

 

 1. ผู้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของรัฐ หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของรัฐ โดยสามารถตรวจสอบได้จากหลักฐานการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ เช่น สัญญาเช่า สัญญาอนุญาตให้ใช้พื้นที่ เป็นต้น
การปรับปรุงโครงสร้างภาษี ล่าสุด

ตัวอย่าง ฐานภาษีของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 • นายสมชาย มีโฉนดที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร 1 แปลง นายสมชายจึงเป็นผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • นายสมนึกเช่าที่ดินจากองค์การบริหารส่วนตำบล นายสมนึกจึงเป็นผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • บริษัทแห่งหนึ่งเช่าอาคารพาณิชย์จากเจ้าของอาคาร บริษัทดังกล่าวจึงเป็นผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

นอกจากนี้ ยังมีกรณียกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท เช่น ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของวัดวาอาราม เป็นต้น

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดูจากอะไร

ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คือ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดๆ ที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือผู้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของรัฐ หรือ ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคือบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตแห่งนั้น โดยจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลก็ได้ ถ้าใครเป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในวันที่ 1 มกราคม ของปีไหน ก็ให้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีสําหรับปีนั้นไป >>  เช็คภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 ออนไลน์

การปรับปรุงโครงสร้างภาษี ล่าสุด

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากที่ได้ประกาศไว้ในปี 2566 รัฐบาลได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้มีความยุติธรรมและเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลายท่านใช้คำค้นหาด้วยว่า ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 pantip ทั้งนี้การปรับปรุงนี้ได้รวมถึงการลดอัตราภาษีสำหรับบ้านที่มีมูลค่าต่ำและเพิ่มอัตราภาษีสำหรับที่ดินที่ไม่ได้ใช้งานหรือไม่ได้ให้ประโยชน์ต่อสังคม.

2566 มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2566 ยังคงใช้อัตราเดียวกับในปี 2563 และ 2564 แบ่งออกเป็น 4 ประเภทตามการใช้งานของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้

เกษตรกรรม >> 0.01-0.1

ที่อยู่อาศัย >> 0.02-0.1

อื่นๆ และรกร้าง >> 0.3-0.7

การยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีการยกเว้นภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ดังนี้

 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของวัดวาอาราม
 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของศาสนสถาน
 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสถานศึกษาของรัฐ
 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสถานพยาบาลของรัฐ
 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสามารถชำระภาษีได้ดังนี้

 • ชำระผ่านธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ
 • ชำระผ่านระบบออนไลน์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ชำระที่สำนักงานเขตหรือเทศบาล
สรุป ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566

สรุป ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2566 มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย โดยอัตราภาษีลดลง 15% และขยายระยะเวลาการชำระภาษีออกไป 2 เดือน สำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2566 เพื่อชำระภาษีให้ถูกต้องและตรงเวลา การปรับปรุงในภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2566 นี้เป็นส่วนสำคัญของก้าวสำคัญของรัฐบาลในการสร้างสังคมที่มีความยั่งยืน ความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้นช่วยให้ประชาชนเข้าใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมที่เจริญรุ่ง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566

วิธีเช็กราคาประเมินด้วยตัวเองผ่านช่องทางต่างๆ อัพเดพล่าสุด 2566

 1. ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช็คราคาประเมินที่ดิน 2566 กรมธนารักษ์ ผ่านเว็บไซด์ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ >> https://assessprice.treasury.go.th/

 2. แอพราคาประเมินที่ดิน ทางแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

 3. ทาง Call Center กรมธนารักษ์ โทร 0-2270-0360-63 และ 0-2059-4999
บทความที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.net

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

รับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินเปล่า,บริษัทรับจำนอง ที่ดินเปล่า,เอกชนรับจำนองที่ดิน,นายทุนรับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินกับธนาคาร,จำนองที่ดินเปล่ากับธนาคาร,จำนองที่ดินกับบุคคล,จำนองที่ดินเปล่า ที่ไหนดี,จำนองที่ดินเปล่า กับนายทุน,ที่ดินเปล่ากับธนาคาร อนุมัติยาก,จํานําโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี,รับจำนองที่ดิน,สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํา น อง ที่ดิน เปล่า,จำนองที่ดิน,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2565,จํานองที่ดิน ธนาคารไหนดี,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร สามารถจำนองกับที่ไหนได้บ้าง,ไม่เช็คบูโร,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2566

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์