อัปเดตค่าธรรมเนียมขายฝากที่ดินปี 2567

อัปเดต ค่าธรรมเนียมขายฝากที่ดินปี 2567 ค่าธรรมเนียมขายฝากที่ดิน ปี 2567 การขายฝากที่ดินเป็นสัญญาซื้อขายอย่างหนึ่งที่ซื้อขายทรัพย์สินกันโดยให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นตกเป็นของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง (ผู้รับซื้อฝาก) แต่มีเงื่อนไขว่าผู้รับซื้อฝากจะต้องชำระหนี้ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (ผู้ขายฝาก) ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้รับซื้อฝากไม่ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นก็จะตกเป็นของผู้ขายฝากโดยปริยาย การขายฝากที่ดินเป็นสัญญาที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากผู้ขายฝากอาจสูญเสียที่ดินของตนหากผู้รับซื้อฝากไม่ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น ผู้ที่จะทำการขายฝากที่ดินจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ ข้อดีของ Land for Loan โฉนดแลกเงิน ไม่ยึดทรัพย์ 📌 ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน 📌 อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก 📌 มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง 📌 ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน 📌 เป็นนายทุนโดยตรง 📌 มีชื่อเสียงระดับประเทศ 📌 มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย 📌 มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล สอบถามเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมขายฝากที่ดิน ค่าธรรมเนียมขายฝากที่ดิน ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมจดทะเบียนขายฝากที่ดิน ค่าอากรแสตมป์...

Read More

ขายฝากแล้วหลุด ทำอย่างไร 2567

ขายฝากแล้วหลุด ทำอย่างไร ขายฝากแล้วหลุด กล่าวคือ การขายฝาก เป็นวิธีการระดมทุนอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย โดยผู้ขายฝากจะมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับซื้อฝาก โดยผู้รับซื้อฝากจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายฝากเป็นค่าตอบแทน และตกลงกันว่าผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนทรัพย์สินคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้ขายฝากไม่ไถ่ถอนทรัพย์สินคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝาก สัญญาขายฝาก คือ สัญญาซื้อขายอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้ซื้อฝากทันที แต่ผู้ขายฝากยังคงมีสิทธิไถ่ถอนทรัพย์สินคืนได้ภายในเวลาที่กำหนดในสัญญาขายฝาก หรือภายในระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันที่ทำสัญญาขายฝาก สัญญาขายฝากจึงมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากสัญญาซื้อขายทั่วไป ตรงที่ผู้ขายฝากยังคงมีสิทธิไถ่ถอนทรัพย์สินคืนได้ แม้ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้ซื้อฝากแล้วก็ตาม ข้อดีของ แลนด์ฟอร์โลน โฉนดแลกเงิน อนุมัติง่าย! ? ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน ? อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก ? มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง ? ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน ? เป็นนายทุนโดยตรง ? มีชื่อเสียงระดับประเทศ ? มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย ? มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล สอบถามเพิ่มเติม องค์ประกอบของสัญญาขายฝาก...

Read More

จํานองกับขายฝาก ต่างกันยังไง

จํานองกับขายฝาก ต่างกันยังไง การจํานองและการขายฝาก เป็นวิธีที่ผู้คนใช้เพื่อเพิ่มทรัพย์สินหรือมีเงินในการลงทุน แม้ว่าทั้งสองวิธีนี้จะเกี่ยวข้องกับการให้สิทธิ์ในทรัพย์สิน แต่มีความแตกต่างที่สำคัญที่ควรทราบกัน ในบทความนี้เราจะสำรวจและเปรียบเทียบระหว่างการจํานองและการขายฝาก เพื่อช่วยให้คุณทราบถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธี และเลือกใช้ตามความต้องการของคุณ จำนอง หมายถึง การที่บุคคลคนหนึ่งนำทรัพย์สินของตนไปให้บุคคลอีกคนหนึ่งยึดไว้เป็นหลักประกันแห่งหนี้ โดยบุคคลที่ยึดทรัพย์สินไว้เป็นหลักประกันแห่งหนี้เรียกว่า “ผู้รับจำนอง” และบุคคลที่นำทรัพย์สินไปให้ยึดไว้เป็นหลักประกันแห่งหนี้เรียกว่า “ผู้จำนอง” ขายฝาก หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของตนให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งโดยมีค่าตอบแทน เพื่อประกันการชำระหนี้โดยกำหนดระยะเวลาไว้ หากผู้โอนกรรมสิทธิ์ไม่ชำระหนี้ตามกำหนด ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์มีสิทธิยึดถือทรัพย์สินนั้นไว้เป็นของตน ข้อดีของ Land for Loan โฉนดแลกเงิน อนุมัติง่าย! ? ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน ? อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก ? มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง ? ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน ? เป็นนายทุนโดยตรง ? มีชื่อเสียงระดับประเทศ ? มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย ? มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล...

Read More

รับไถ่ถอนจำนองศรีสวัสดิ์

รับไถ่ถอนจำนองศรีสวัสดิ์ รับไถ่ถอนจำนองศรีสวัสดิ์ หมดปัญหาด้วย สินเชื่อบ้านแลกเงิน บริการสินเชื่อจำนองโฉนดที่ดิน การไถ่ถอนจำนอง หมายถึง การที่คู่สัญญาตกลงกันให้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินกลับคืนสู่ผู้จำนอง ศรีสวัสดิ์ ที่ดิน โดยผู้จำนองจะต้องชำระหนี้สินทั้งหมดที่ค้างชำระแก่ผู้รับจำนอง การไถ่ถอนจำนองสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้ 1. ไถ่ถอนจำนองโดยผู้จำนองเอง ในกรณีนี้ ผู้จำนองจะต้องชำระหนี้สินทั้งหมดที่ค้างชำระแก่ผู้รับจำนองด้วยตัวเอง โดยสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้ เตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน โฉนดที่ดิน และหนังสือสัญญาจำนอง ติดต่อสำนักงานที่ดินเพื่อขอจดทะเบียนไถ่ถอนจำนอง ชำระเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนไถ่ถอนจำนอง สำนักงานที่ดินจะดำเนินการจดทะเบียนไถ่ถอนจำนอง 2. ไถ่ถอนจำนองโดยบริษัทรับไถ่ถอนจำนอง ในกรณีนี้ ผู้จำนองสามารถติดต่อบริษัทรับไถ่ถอนจำนองเพื่อขอดำเนินการไถ่ถอนจำนอง จํานําโฉนดที่ดิน ศรีสวัสดิ์ pantip โดยบริษัทรับไถ่ถอนจำนองจะเป็นผู้ชำระหนี้สินทั้งหมดที่ค้างชำระแก่ผู้รับจำนอง จากนั้นบริษัทรับไถ่ถอนจำนองจะเป็นผู้ถือครองโฉนดที่ดินแทนผู้จำนอง โดยผู้กู้จะต้องชำระค่าไถ่ถอนให้แก่บริษัทรับไถ่ถอนจำนอง ข้อดีและข้อควรพิจารณาการไถ่ถอนจำนอง ข้อดีของการไถ่ถอนจำนอง คืนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินกลับคืนสู่ผู้จำนอง ไม่ต้องกังวลว่าทรัพย์สินจะถูกยึด สามารถใช้ทรัพย์สินเป็นหลักทรัพย์ในการกู้ยืมเงินได้ในอนาคต ข้อควรพิจารณาในการไถ่ถอนจำนอง ตรวจสอบเอกสารสัญญาจำนองให้ถูกต้องครบถ้วน คำนวณค่าไถ่ถอนจำนองให้ชัดเจน เปรียบเทียบเงื่อนไขการไถ่ถอนจำนองกับบริษัทรับไถ่ถอนจำนองหลายแห่ง การไถ่ถอนจำนองเป็นขั้นตอนสำคัญในการคืนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินกลับคืนสู่ผู้จำนอง ผู้จำนองควรศึกษาข้อมูลและดำเนินการอย่างรอบคอบ เพื่อให้การไถ่ถอนจำนองเป็นไปอย่างราบรื่น Land for Loan รับไถ่ถอนจำนองจากศรีสวัสดิ์...

Read More

สิทธิเก็บกิน ทำขายฝากได้หรือไม่

สิทธิเก็บกิน ทำขายฝากได้หรือไม่ โฉนดที่ดินมีหลายแบบ หนึ่งในนั้นคือ โฉนดครุฑแดง หรือ น.ส.4จ. ที่ทุกคนรู้จักกันดี เป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์เจ้าของที่ดิน สามารถดำเนินการเพื่อสิทธิประโยชน์ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะซื้อ ขาย โอนที่ดิน รวมทั้งนำไปจำนองหรือค้ำประกัน แต่หากที่ดินถูกจดทะเบียน สิทธิเก็บกิน ให้แก่บุคคลอื่น ในกรณีนี้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์สามารถ ขายฝาก หรือทำประโยชน์อื่น ๆ ได้หรือไม่ สิทธิเก็บกินคืออะไร สิทธิเก็บกิน คือ การให้สิทธิในการถือครอง หรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหรือสังหาริมทรัพย์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยสิทธิเก็บกินนี้จะตัดทอนอำนาจแห่งกรรมสิทธิ์ที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีอยู่ในทรัพย์สิน ให้โอนมาเป็นของผู้ทรงสิทธิเก็บกินเกือบทั้งหมด คงเหลือไว้เพียงสิทธิที่จะจำหน่ายทรัพย์สินไว้เท่านั้นที่ยังคงเป็นของเจ้าของทรัพย์สิน สิทธิเก็บกินมีกี่ประเภท 1. สิทธิเก็บกินการจดทะเบียนสิทธิเก็บกิน โดยมีสิทธิครอบครอง ใช้ และถือเอาประโยชน์ในที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ โดยทุกคนยอมให้บุคคลอื่นเป็นผู้ทรงสิทธิด้วยกันทั้งหมด 2. สิทธิเก็บกินเฉพาะส่วนกรณีมีเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หลายคน การจดทะเบียนสิทธิเก็บกิน ให้สิทธิเก็บกินในทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์บางส่วน ในเฉพาะส่วนของตน 3. แบ่งแยกในนามเดิม (ปลอดสิทธิเก็บกิน)เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้จดทะเบียนสิทธิเก็บกิน ให้แก่บุคคลอื่นตั้งแต่สองอสังหาริมทรัพย์ขึ้นไป หรือ จดทะเบียนสิทธิเก็บกินในที่ดินไว้แปลงเดียว แล้วมีการแบ่งแยกที่ดินออกเป็นหลายแปลง ต่อมาได้ตกลงกันให้อสังหาริมทรัพย์ใดอสังหาริมทรัพย์หนึ่งพ้นจาก สิทธิเก็บกิน 4. แบ่งแยกในนามเดิม (ครอบสิทธิเก็บกิน)เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้จดทะเบียนสิทธิเก็บกิน ให้แก่บุคคลอื่น แล้วประสงค์จะแบ่งแยกที่ดิน โดยในขณะจดทะเบียนแบ่งแยกคู่กรณีตกลงกันให้ที่ดินแปลงคงเหลือหรือแปลงที่แยกออกไปยังคงมีสิทธิเก็บกินติดไปด้วย 5....

Read More

ต่างชาติ ขายฝากได้หรือไม่ ?

ต่างชาติ ขายฝากได้หรือไม่ ? โดยปกติการขายฝาก ต้องใช้หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ แม้ว่ากฎหมายทรัพย์สินและกฎหมายที่ดินของประเทศไทยจะห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของที่ดินในประเทศไทย แต่การซื้อคอนโดยังสามารถทำได้ภายใต้พระราชบัญญัติห้องชุด เมื่อมีคอนโดเป็นของตัวเองอย่างนี้แล้ว ต่างชาติสามารถทำขายฝากได้หรือไม่ ขายฝากคืออะไร? ขายฝากคือ สัญญาซื้อขายรูปแบบหนึ่ง โดยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะกลายเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที โดย ผู้ขายฝากจะสามารถไถ่ถอนทรัพย์คืนได้ ตามสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าผู้ขายฝากไม่มาไถ่ถอนทรัพย์ในระยะเวลาที่กำหนด ทรัพย์สินนั้นจะกลายเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที ดังนั้นสำหรับคำตอบของคำถาม “ต่างชาติ ขายฝากได้หรือไม่? ” คำตอบคือ “สามารถทำได้” เมื่อต่างชาติมีทรัพย์สินที่ถือครองเป็นของตนเองจึงสามารถทำขายฝากได้ เอกสารที่ใช้ในขั้นตอนขายฝากคอนโด โฉนดตัวจริง บัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passort Visa ทะเบียนบ้านตัวจริง(ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่ต้องเตรียมใบเปลี่ยนมาด้วย) ใบทะเบียนสมรส(หรือกรณีหย่า เตรียมใบหย่าและแนบท้ายใบหย่าให้ด้วย) ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ-นาสกุล ให้เตรียมใบเปลี่ยนมาด้วย ใบปลอดหนี้(สำหรับหมู่บ้านจัดหรือคอนโด) เอกสารประกอบสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดที่ดิน ใบมรภาพ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) เอกสารยินยอมคู่สมรสหรือใบหย่า เงื่อนไข ต้องอยู่ภายในประเทศไทย หากไม่อยู่ต้องมีใบมอบอำนาจ ติดต่อขอได้ที่สถานทูต  เอกสารเพิ่มเติม กรณีที่ชาวต่างชาติสมรส ต้องเตรียม หนังสือให้ความยินยอมคู่สมรส ตัวจริง จำนวน 2 ฉบับ สำเนาใบทะเบียนสมรส จำนวน 1...

Read More

ถึงเวลาไถ่ถอนแต่ยังไม่พร้อม จะขยายสัญญาขายฝากได้ไหม

การทำขายฝาก สัญญาซื้อขายกรรมสิทธิ์จะตกเป็นของผู้ซื้อฝากทันที หากแต่ยังคงมีสิทธิ์ในการใช้ที่ดิน ผู้ขายฝากจะได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินกลับคืนต้องขอไถ่ถอนภายในกําหนดเวลาสัญญาขายฝาก หรือภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่เมื่อถึงเวลาไถ่ถอนขายฝาก แต่ยังไม่พร้อมไถ่ถอน จะทำอย่างไร วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกัน

Read More

ความเสี่ยง!! การเป็นนายทุนขายฝากจำนอง

สำหรับวงการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ต้องเริ่มเข้าใจจากการลงทุนในปัจจุบัน ว่ามีหลากหลายรูปแบบ มีการลงทุนลักษณะใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาหลากหลายประเภท มีระดับผลตอบแทนและความเสี่ยง สิ่งที่ควรทราบก่อนจัดการลงทุนใดๆ คือ การกำหนดเป้าหมายของการลงทุน เพื่อให้ทราบระดับความเสี่ยงที่จะรับได้ และเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน ซึ่งการเป็นนายทุนขายฝากก็เป็นหนึ่งในนั้น

Read More

เปลี่ยนทุนขายฝาก เปลี่ยนได้หรือไม่ เปลี่ยนยังไง

ปัจจุบัน เมื่อการเงินขัดสนหรือต้องการเงินก้อนเพื่อไปต่อยอดธุรกิจ หลายคนจึงนำทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นหลักประกันเพื่อแลกกับเงินก้อน ซึ่งอาจจะมีภาระกับหลายๆที่ พอเยอะเข้าก็ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยไหว หลายคนจึงนึกถึงการขายฝาก ซึ่งการขายฝากของแต่ละบริษัทก็ให้วงเงินไม่เท่ากัน ดังนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำการเปลี่ยนทุนขายฝากกัน

Read More