โฉนดที่ดิน ตราครุฑ ต่างกันอย่างไร

โฉนดที่ดิน ตราครุฑ ที่ดิน ตราครุฑ ที่ดิน เป็นทรัพย์สินที่สำคัญอย่างหนึ่งของบุคคล เพราะเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงและสามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัย ประกอบธุรกิจ หรือทำประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้ ในการครอบครองที่ดิน จำเป็นต้องมีเอกสารสิทธิ์ที่แสดงถึงกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น ๆ เอกสารสิทธิ์ที่ดินในประเทศไทยมีหลายประเภท หนึ่งในนั้นคือ “โฉนดที่ดิน” ซึ่งมีลักษณะเด่นคือ มีตราครุฑประทับอยู่ที่หน้าโฉนด ข้อดีของ Land for Loan โฉนดแลกเงิน อนุมัติง่าย! ? ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน ? อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก ? มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง ? ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน ? เป็นนายทุนโดยตรง ? มีชื่อเสียงระดับประเทศ ? มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย ? มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล สอบถามเพิ่มเติม โฉนดที่ดิน ตราครุฑ...

Read More

สิทธิเก็บกิน ทำขายฝากได้หรือไม่

สิทธิเก็บกิน ทำขายฝากได้หรือไม่ โฉนดที่ดินมีหลายแบบ หนึ่งในนั้นคือ โฉนดครุฑแดง หรือ น.ส.4จ. ที่ทุกคนรู้จักกันดี เป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์เจ้าของที่ดิน สามารถดำเนินการเพื่อสิทธิประโยชน์ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะซื้อ ขาย โอนที่ดิน รวมทั้งนำไปจำนองหรือค้ำประกัน แต่หากที่ดินถูกจดทะเบียน สิทธิเก็บกิน ให้แก่บุคคลอื่น ในกรณีนี้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์สามารถ ขายฝาก หรือทำประโยชน์อื่น ๆ ได้หรือไม่ สิทธิเก็บกินคืออะไร สิทธิเก็บกิน คือ การให้สิทธิในการถือครอง หรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหรือสังหาริมทรัพย์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยสิทธิเก็บกินนี้จะตัดทอนอำนาจแห่งกรรมสิทธิ์ที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีอยู่ในทรัพย์สิน ให้โอนมาเป็นของผู้ทรงสิทธิเก็บกินเกือบทั้งหมด คงเหลือไว้เพียงสิทธิที่จะจำหน่ายทรัพย์สินไว้เท่านั้นที่ยังคงเป็นของเจ้าของทรัพย์สิน สิทธิเก็บกินมีกี่ประเภท 1. สิทธิเก็บกินการจดทะเบียนสิทธิเก็บกิน โดยมีสิทธิครอบครอง ใช้ และถือเอาประโยชน์ในที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ โดยทุกคนยอมให้บุคคลอื่นเป็นผู้ทรงสิทธิด้วยกันทั้งหมด 2. สิทธิเก็บกินเฉพาะส่วนกรณีมีเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หลายคน การจดทะเบียนสิทธิเก็บกิน ให้สิทธิเก็บกินในทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์บางส่วน ในเฉพาะส่วนของตน 3. แบ่งแยกในนามเดิม (ปลอดสิทธิเก็บกิน)เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้จดทะเบียนสิทธิเก็บกิน ให้แก่บุคคลอื่นตั้งแต่สองอสังหาริมทรัพย์ขึ้นไป หรือ จดทะเบียนสิทธิเก็บกินในที่ดินไว้แปลงเดียว แล้วมีการแบ่งแยกที่ดินออกเป็นหลายแปลง ต่อมาได้ตกลงกันให้อสังหาริมทรัพย์ใดอสังหาริมทรัพย์หนึ่งพ้นจาก สิทธิเก็บกิน 4. แบ่งแยกในนามเดิม (ครอบสิทธิเก็บกิน)เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้จดทะเบียนสิทธิเก็บกิน ให้แก่บุคคลอื่น แล้วประสงค์จะแบ่งแยกที่ดิน โดยในขณะจดทะเบียนแบ่งแยกคู่กรณีตกลงกันให้ที่ดินแปลงคงเหลือหรือแปลงที่แยกออกไปยังคงมีสิทธิเก็บกินติดไปด้วย 5....

Read More

4 สีตราครุฑในโฉนดที่ดิน แต่ละสีแตกต่างกันอย่างไร

เช็กให้ดีตราครุฑในโฉนดที่ดินของคุณตอนนี้สีอะไร ?

Read More